Aktualności

SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery – rozpoczynamy!

Od dnia 22 września 2020 r. rozpoczynamy kolejne działania związane z  funkcjonowaniem Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, w skrócie SPInKi, utworzonego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Wsparciem w roku kalendarzowym 2020/2021 zostali objęci uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej.

Podstawowe warunki realizacji projektu:

 1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla szkół podstawowych
  w Małopolsce.
 2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
 3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz organ prowadzący szkołę Gmina Alwernia.
 4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
 5. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

Cel projektu:

Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich podstawówek zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu jest prowadzona w sposób bezstronny w oparciu o czytelne i jawne zasady w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci.

Rekrutacja uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego ma charakter zamknięty. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, opracowanym przez Partnera, który określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Rekrutacja uczniów do SPInKi rozpoczęła się 22 września 2020, termin zakończenia rekrutacji to 06 października 2020 r.

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:

 1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
  i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie
  z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

 

Załączniki: