Aktualności

Szanowni Państwo,

informuję, iż na terenie naszej szkoły obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
- Postępowanie w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia w wyniku wypadku lub czynu karalnego;
- Pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego harmonogramu;

- Korzystanie przez uczniów z szatni przed lekcją w-f;
- Reagowanie w przypadku cyberprzemocy.

W szkole istnieje anonimowa skrzynka na sygnały, która umieszczona jest na drzwiach pokoju Pedagoga. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi uczestniczą w cyklicznych szkoleniach stosowania ww. procedur. Przeszkoleni są również w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
W sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej należy zwrócić się do wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora szkoły lub Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chrzanowie.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski